مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
HP DL20G9/E3 -1270v5 - 32GB - Processor : Intel Xeon E3 -1270v5
CPU Specs : 4 x 3.60 Ghz, 8 Threads, 8 MB Cache
Passmark Score : 10325
Ram : 32 GB DDR
Hard Disk : 2x3 TB SATA IIII
Uplink Port : 1 Gbit Dedicated
Bandwidth : 100 TB
Server Management : Fully Managed

HP DL120G9/E5-1620v4 - 32GB - Processor : Intel Xeon E5-1620v4
CPU Specs : 4 x 3.50 Ghz, 8 Threads, 10 MB Cache
Passmark Score : 9960
Ram : 32 GB DDR4
Hard Disk : 4x1 TB SATA III
Uplink Port : 1 Gbit Dedicated
Bandwidth : 100 TB
Server Management : Fully Managed

Dell R730XD/2x Intel Xeon E5-2620v4 - 128GB - Processor : 2x Intel Xeon E5-2620v4
CPU Specs : 16 x 2.10 GHz, 32 Threads, 20 MB Cache
Passmark Score : 16485
Ram : 128 GB DDR4
Hard Disk : 4x1 TB SATA III
Uplink Port : 1 Gbit Dedicated
Bandwidth : 100 TB
Server Management : Fully Managed

Dell R730XD/2x Intel Xeon E5-2650v4 - 256GB - Processor : 2x Intel Xeon E5-2650v4
CPU Specs : 24 x 2.20 GHz, 48 Threads, 30 MB Cache
Passmark Score : 20452
Ram : 256 GB DDR4
Hard Disk : 4x1 TB SATA III
Uplink Port : 1 Gbit Dedicated
Bandwidth : 100 TB
Server Management : Fully Managed

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (75.101.173.236) وارد شده است.